Thursday, 3 September 2009

Topic 1: Family

Tematické okruhy sú pre obe úrovne rovnaké. Žiak bude hodnotený podľa centrálne vypracovaných kritérií. Základom hodnotenia bude rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore. Hodnotí sa vyjadrenie
stanoviska, vecná argumentácia, výber faktov a informácií, gramatika.

1. Rodina
a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné
momenty v živote),
b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby),
c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine,
domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy),


viac na
Last update 10/9/2009